فایل های دسته بندی دهم ریاضی - صفحه 1

پاورپوینت اخلاق رسانه ای درس 22 تفکر و سواد رسانه ای دهم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت اخلاق رسانه ای درس 22 تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 13 پاورپوینت با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگریی افکت ها، اشکال و تصاویر متحرک بسیار زیبا

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت من از رسانه ها هوشمندانه استفاده می کنم درس 21 تفکر و سواد رسانه ای دهم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت من از رسانه ها هوشمندانه استفاده می کنم درس 21 تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 16 پاورپوینت با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگریی افکت ها، اشکال و تصاویر متحرک بسیار زیبا

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بازی زندگی است درس 17 تفکر و سواد رسانه ای دهم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت بازی زندگی است درس 17 تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 19 پاورپوینت با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگریی افکت ها، اشکال و تصاویر متحرک بسیار زیبا

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت هر چیز که در جستن آنی، آنی درس 15 تفکر و سواد رسانه ای دهم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت هر چیز که در جستن آنی، آنی درس 15 تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 17 پاورپوینت با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگریی افکت ها، اشکال و تصاویر متحرک بسیار زیبا

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مخاطب بی مخاطب درس 14 تفکر و سواد رسانه ای دهم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت مخاطب بی مخاطب درس 14 تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 15 پاورپوینت با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگریی افکت ها، اشکال و تصاویر متحرک بسیار زیبا

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مخاطب فعّال یا منفعل درس 13 تفکر و سواد رسانه ای دهم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت مخاطب فعّال یا منفعل درس 13 تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 19 پاورپوینت با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگریی افکت ها، اشکال و تصاویر متحرک بسیار زیبا

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مخاطب خاص درس 12 تفکر و سواد رسانه ای دهم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت مخاطب خاص درس 12 تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 19 پاورپوینت با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگریی افکت ها، اشکال و تصاویر متحرک بسیار زیبا

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت دروازه بانی خبر درس 11 تفکر و سواد رسانه ای دهم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت دروازه بانی خبر درس 11 تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 26 پاورپوینت با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگریی افکت ها، اشکال و تصاویر متحرک بسیار زیبا

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت کلیشه بدن درس 16 تفکر و سواد رسانه ای دهم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت کلیشه بدن درس 16 تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 20 پاورپوینت با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگریی افکت ها، اشکال و تصاویر متحرک بسیار زیبا

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی